Voorwaarden


Levering, plaatsing & afhaling

  • Vouwtenten

Levering en plaatsing inbegrepen tot 15 km van onze thuisbasis.

Vanaf 15 km: 1,00 euro per km.

 

Vouwtenten worden altijd door ons geleverd en geplaatst.

  • Andere artikelen

Afhaling gratis, op afspraak.
Levering en ophaling mogelijk aan 1,00 euro per km.
Wanneer reeds een vouwtent gehuurd wordt zijn de voorwaarden hiervan van toepassing.

Voor de afstanden wordt gebruik gemaakt van de kortste route op Google Maps.


Prijslijst

Alle prijzen geldig per weekend of voor een gelijkwaardige periode.
Prijzen voor langere duur op aanvraag.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW

Vouwtent

Vouwtent 4x8 m Taupe 150,00 euro
Extra vouwtent 4x8 m Taupe

120,00

euro

Verwarming

Terrasverwarmer (2 stuks beschikbaar) 25,00 euro
Patio Heater (4 stuks beschikbaar)  20,00 euro
Propaangas per kg 3,80 euro
Propaangas per fles (10,5 kg) 32,00 euro
Vuurschaal (exclusief brandhout) 20,00 euro

Tafels & stoelen

Receptietafel Ø80 cm (12 stuks beschikbaar) 8,00

euro

Tafel 240 cm (2 stuks beschikbaar, verdwijnt uit het gamma) 9,00

euro

Tafel 180 cm (8 stuks beschikbaar) 8,00

euro

Vouwbank 180 cm (2 stuks beschikbaar) 5,00

euro

Klapstoel Lichtgrijs / zwart (20 stuks beschikbaar) 1,00 euro
Klapstoel Zwart / zwart (50 stuks beschikbaar) 1,00 euro
Stretchhoes voor receptietafel (zwart) 1,00 euro
Stretchhoes voor tafel 180 cm (zwart) 2,50 euro

Algemene voorwaarden

Ter beschikking stellen van het materiaal

Bij het ter beschikking stellen van het materiaal zal de verhuurder aan de huurder (of degene die namens de huurder het materiaal in ontvangst neemt) de nodige instructies geven voor een correct gebruik van het materiaal. De huurder machtigt bij deze diegene die het materiaal in ontvangst neemt en weer inlevert om alle formaliteiten te verrichten en het materiaal te inspecteren.

 

Inleveren van het materiaal

De huurder is verplicht het materiaal op een door de verhuurder aan te geven plaats in te leveren in de staat waarin hij het heeft ontvangen. Indien het materiaal verloren gaat, is de huurder gehouden de verhuurder schadeloos te stellen voor alle schade die als gevolg van het verloren gaan van het materiaal bij de huurder ontstaat. De huurder dient derhalve niet alleen de schade voor het verloren gegane materiaal te vergoeden, maar ook alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van het verloren gaan van het materiaal. De periode tot wanneer de huurder de schade dient te vergoeden, loopt tot het moment dat de verhuurder de volledige schadevergoeding in zijn bezit heeft. Onderhoudsplicht verhuurder en huurder De verhuurder dient zorg te dragen voor het onderhoud aan het materiaal alvorens het ter beschikking van de huurder gesteld wordt. De huurder aanvaardt het materiaal, na inspectie als vermeld in artikel 2, geheel op eigen risico. De huurder dient het materiaal deskundig te gebruiken of te laten gebruiken.

 

Schade

De huurder is verplicht om in geval van schade aan het materiaal de verhuurder daarvan schriftelijk in kennis

te stellen en de verhuurder alle informatie te verschaffen die deze noodzakelijk acht. De huurder is verplicht

alle instructies van de verhuurder op te volgen.

 

Ingebrekestelling

Indien de huurder zijn verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst niet nakomt en dientengevolge

in gebreke is, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.

Hij zal dit schriftelijk aan de huurder meedelen. De huurder is in dit geval verplicht al het gehuurde materiaal

onmiddellijk aan de verhuurder terug te leveren. Indien de huurder het materiaal niet terstond terug levert,

is de verhuurder gerechtigd alle maatregelen te treffen die hij nodig acht om het materiaal weer in zijn bezit

te krijgen. De huurder is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het niet onmiddellijk terugbrengen van het

gehuurde materiaal.

 

Aansprakelijkheid

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan derden, toegebracht door of met het gehuurde materiaal.

De verhuurder is ook niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door of met het gehuurde materiaal, al dan

niet als gevolg van het niet of niet voldoende functioneren van het gehuurde materiaal.

Onderverhuur

De huurder mag het gehuurde materiaal niet aan derden verhuren, noch in gebruik geven. De huurder mag

het gehuurde nooit ter zekerheidstelling bezwaren.

 

Huurprijs en waarborg

De huurprijs wordt bij levering contant of via Payconiq betaald aan de verhuurder of wordt op voorhand overgeschreven. Al dan niet leveringskosten inbegrepen. Er wordt door de verhuurder een waarborg aangerekend. Gratis annuleren kan tot 14 dagen op voorhand. Bij annulering binnen die 14 dagen wordt de waarborg van 50 euro ingehouden. Bij annuleren de dag zelf, wordt het volledige huurbedrag gefactureerd. Bij niet betaling kan het materiaal niet geplaatst worden en wordt het volledig huurbedrag als schadevergoeding aangerekend. De waarborg dient gestort te worden op rekening BE46 0637 1827 5436 met als mededeling “waarborg naam familienaam”, om de reservatie van de huur te voltooien. Bij ophaling of terugbrengen van het verhuurde materiaal en na controle hiervan wordt de waarborg teruggestort aan de huurder.

 

Verzekering

De huurder is verplicht om voor zijn aansprakelijkheid voor schade, ontstaan aan het gehuurde materiaal

wegens verlies, diefstal of door welke oorzaak dan ook, een verzekering te sluiten en deze gedurende de

overeengekomen huurperiode te handhaven. Dit geldt ook voor eventuele schade aan derden berokkend

tijdens het gebruik van het gehuurde materiaal.

 

Geschillen

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomst

voortvloeien, zullen aan de bevoegde rechtbanken worden overgemaakt.

De voertaal is Nederlands.